A rövidítések jelentése - Betydelse av förkortningar

~ tilde (címszóhoz kapcsolódó fogalom helye)
ismeretlen jelentés (zárójelben latin névvel)
Ag. Aggeus könyve
alcsd alcsalád
alo alosztály
alr alrend
Afr Afrika
Am. Amerika
Á átvitt értelemben, átvitt értelmű, más jelentést kifejező
áll állat, állattal kapcsolatos kifejezés
ásv ásvány, kőzet
Bár. Báruk könyve
Bír. Bírák könyve
biz bizalmas kifejezés
bl.a. bland annat
Bla Biblia
Bp Budapest
Btk. Büntető törvénykönyv
c. cím(ű)
cs. család
csk csillagkép
D dél, déli irány
Dan. Dániel könyve
dvs det vill säga
Ef. Efezusiaknak írt levél
Eszt. Eszter könyve
egészségügy, orvosi
Ev. Evangélium
Ez. Ezekiel, Ezékiel
Ezd., Ezd. k. Ezdrás, Ezdrás könyve
É Észak
ét étel
f.r. fejlődési rendellenesség
foto fényképészeti kifejezés
Filem. Pál Filemonnak írt levele
Finno. Finnország, finnországi svéd nyelv
főo főosztály
főr főrend
ftb futball
Fr.o. Franciaország
Gal. Pál levele a galatákhoz
ga gazdasági kifejezés
G.o. Görögország
H hadászati, háborús, katonai
Hab. Habakuk könyve
hi vs hindu vallási kifejezés
hiv hivatal, hivatalos kifejezés
hr hangszer, zeneszerszám
ill. illetve
Ig immunglobulinum
i köznyelvi kifejezések
I informatika, számítógépes tudomány
inf. infinitivus, főnévi igenév
ir irodalmi kifejezés
isk iskolai kifejezés
it ital, italfélék
Jel. Jelenések könyve
Jer. Jeremiás, Jeremiás könyve
Ján., Jn János, János evangéliuma, János levele
Jo Joel, Joel könyve
Jón. Jónás, Jónás könyve
Jud Judit
Jud k. Judit könyve
§ jogtudomány, igazságszolgáltatás
K Kelet
kty kártyajáték(ban), kártyalap
kb. körülbelül
kg kilogramm
km kilométer
Kir. Királyok könyve
Kol. Kolosszeieknek írt levél
költ költészeti kifejezés
Kor. Pál korintusiaknak írt levele
Ko kórokozó
közm közmondás
Kr. e. Krisztus előtt(i)
Kr. u. Krisztus után(i)
Krón. Krónikák könyve
ks vs római katolikus vallás
l. eller (vagy)
ld. lásd
log logikai kifejezés
lósz. lószerszám
Lk. Lukács
M.o. Magyarország
Mak. Makkabeusok könyve
mat matematikai kifejezés
met meteorológiai kifejezés
Mk Márk
Mt Máté
Móz. Mózes
m méter
mk mindkettő, mindkét
mm milliméter
mp másodperc
mr eljárás, eszköz, műszer
Náh. Náhun könyve
Neh. Nehemiás könyve
nem. nemzetség
N.o. Németország
növ növény
Ny Nyugat
o. och (és)
O.o. Olaszország
Oro. Oroszország
oszt osztály
Oz. Ozeás könyve
P: kórokozó:
Péld. Példabeszédek könyve
pta postai kifejezések
pga på grund av (alapján)
pl. például
Pt. Péter, Péter apostol, Szent Péter levele
Préd. Prédikátor könyve
R régi, elavult, már nem használatos
r rend
Rt. Részvénytársaság
Róm. Rómaiaknak írt levél
Rtg. Röntgen
Rut. Ruth könyve
s. seu, sive: vagy
Sam., Sám Sámuel könyve
Siral. Siralmak könyve
sp sport, torna, testedzés
ssp. subspecies
Sp.o. Spanyolország
Sthlm Stockholm
Sv.o. Svédország
Számok. Számok könyve
szd század (időmérték)
sg szleng kifejezés
T mechanika, műszaki, technika
t.ex. till exempel
tex textil, textilia
tb., tbc. tuberculosis
Ter. Teremtések könyve
Tim. Pál Timóteusnak írt levele
Tit. Pál Titusznak írt levele
Tób. Tóbiás könyve
tsz. többes szám
tzs törzs
ún. úgy nevezett
Ú. Sz. Újszövetség
Zak. Zakariás könyve
Zsolt. Zsoltárok könyve
v. vagy
ze muzsika, zene
Zsid. Zsidóknak írt levél
zs vs zsidó vallási kifejezés