Svenopus svéd-magyar-svéd óriásszótár v7.0

A svéd erős és rendhagyó igék jegyzéke

Lista över starka och oregelbundna svenska verb

Főnévi igenév
Infinitiv
Jelen idő
Presens
Múlt idő egyes szám
Imperfekt singular
Múlt idő többes szám
Imperfekt plural
Szupinum
Supinum
Múlt idejű melléknévi igenév
Particip perfekt
be (bedja) ber (beder) bad bådo bett (bedit) bedd
begrava begraver begrov begrovo begravit begraven
binda binder band bundo bundit bunden
bita biter bet beto bitit biten
bjuda bjuder bjöd bjödo bjudit bjuden
bli (bliva) blir (bliver) blev blevo blivit bliven
bringa bringar bragte, bringade bragte bragt, bringat bragd, bringad
brinna brinner brann brunno brunnit brunnen
brista brister brast brusto brustit brusten
bryta bryter bröt bröto brutit bruten
bära bär bar buro burit buren
böra bör borde borde bort -
dimpa dimper damp dumpo dumpit -
dra (draga) drar (drager) drog drogo dragit dragen
dricka dricker drack drucko druckit drucken
driva driver drev dervo drivit driven
drypa dryper dröp dröpo drupit drupen
dräpa dräper dräpte (drap) (dråpo) dräpt (dräpit) -
duga duger dög, dugde dögo dugt -
dväljas dvälj(e)s dvaldes, dväljdes dvaldes, dväljdes dvalts, dväljts -
dyka dyker dök, dykte döko dykt dykt
dör dog dogo dött död
dölja döljer dolde dolde dolt dold
falla faller föll föllo fallit fallen
fara far for foro farit faren
finna finner fann funno funnit funnen
flyga flyger flög flögo flugit flugen
flyta flyter flöt flöto flutit fluten
fnysa fnyser fnös, fnyste fnöso fnyst -
frysa fryser frös fröso frusit frusen
får fick fingo fått -
förgäta förgäter (förgat) - förgätit förgäten
förnimma förnimmer förnam förnummo förnummit -
förstå förstår förstod förstodo förstått förstådd
försvinna försvinner försvann försvunno försvunnit försvunnen
gala gal gol golo galit, galt -
gitta gitter (gat) gitte, gittade (gat) gitte, gittade gittat -
giva (ge) ger (giver) gav gåvo givit (gett) given
gjuta gjuter göt göto gjutit gjuten
glida glider gled gledo glidit gliden
glädja gläder gladde gladde glatt -
gnida gnider gned gnedo gnidit gniden
gripa griper grep grepo gripit gripen
gråta gråter grät gräto gråtit gråten
går gick gingo gått gången
göra gör gjorde gjorde gjort -
ha (hava) har (haver) hade hade haft -
heta heter hette hette hetat -
hinna hinner hann hunno hunnit -
hjälpa hjälper hjälpte (halp) (hulpo) (hulpit) hulpen
hugga hugger högg höggo huggit huggen
hålla håller höll höllo hållit hållen
häva häver (hov) (hovo) (hävit) hävd
klinga klinger (klang) (klungo) (klungit) -
kliva kliver klev klövo kluvit kluven
kläcka kläcker klack - - kläckt
knipa kniper knep knepo knipit knipen
knyta knyter knöt knöto knutit knuten
komma kommer kom kommo kommit kommen
krypa kryper kröp kröpo krupit krupen
kunna kan, kunna kunde kunde kunnat -
kvida kvider kved (kvidde) kvedo kvidit -
kväda kväder kvad (kvädde) - kvädit -
kvälja kväljer kvalde kvalde kvalt, kväljt -
le ler log logo lett -
leva lever levde levde levat, levt levd
lida lider led ledo lidit liden
ligga ligger låg lågo legat legad
ljuda ljuder ljöd ljödo ljudit ljudd
ljuga ljuger ljög ljögo ljugit ljugen
ljuta ljuter ljöt ljöto ljutit -
lyda lyder lydde, löd lydde, löd lytt -
lyss lyss lyddes lyddes - -
låta låter lät läto låtit -
låta låter lät läto låtit -
lägga lägger la(de) la(de) lagt lagd
löpa löper löpte (lopp) (lupo) löpt (lupit) löpt
niga niger neg nego nigit -
njuta njuter njöt njöto njutit -
nypa nyper nöp nöpo nupit nupen
nysa nyser nös nöso (nusit, nysit) -
pipa piper pep pepo pipit -
rida rider red redo ridit riden
rinna rinner rann runno runnit runnen
riva river rev revo rivit riven
ryka ryker rök röko rukit rykt
ryta ryter röt röto rutit -
rädas räd(e)s räddes räddes rädits rädd
(rödja) (rödjer) (rödde) (rödde) (rött) -
se ser såg sågo sett sedd
simma simmar simmade, (sam) (summo) (summit) summen
sitta sitter satt sutto suttit, setat satt
sjuda sjuder sjöd sjödo sjudit -
sjunga sjunger sjöng sjöngo sjungit sjungen
sjunka sjunker sjönk sjönko sjunkit sjunken
skilja skiljer skilde skilde skilt skild
skina skiner sken skenp skinit -
skjuta skjuter sköt sköto skjutit skjuten
skola skall, skola skulle skulle skolat -
skrida skrider skred skredo skridit -
skrika skriker skrek skreko skrikit skriken
skrinna skrinnar (skrann) (skrunno) (skrunnit) -
skriva skriver skrev skrevo skrivit skriven
skrympa skrymper skrympte skrympte skrumpit skrumpen
skryta skryter skröt skröto skrutit skruten
skvätta skvätter skvätte, skvatt skvätte, skvatt skvätt skvatt
skälva skälver (skalv) skälvde - skälvt skälvd
skära skär skar skuro skurit skuren
slinka slinker slank slunko slunkit -
slinta slinter slant slunto sluntit -
slippa slipper slapp sluppo sluppit sluppen
slita sliter slet sleto slitit sliten
sluka slukar slök slöko slukat sluken
sluta sluter slutade, slöt slöto slutat,slutit sluten
slå slår slog slogo slagit slagen
smita smiter smet smeto smitit smiten
smyga smyger smög smögo4 smugit smugen
smälla smäller (small) smällde - smällt -
smälta smälter smalt, smälte smulto smultit smält
smörja smörjer smorde smorde smort smord
snyta snyter snöt snöto snutit snuten
sova sover sov sovo sovit soven
spinna spinner spann spunno spunnit spunnen
spricka spricker sprack sprucko spruckit sprucken
sprida sprider spred, spridde spredo spritt, spridit spridd
springa springer sprang sprungo sprungit sprungen
spritta spritter spratt sprutto sprutit -
spörja spörjer sporde sporde sport sport
sticka sticker stack stucko stuckit stucken
stiga stiger steg stego stigit stigen
stinga stinger stack stungo stungit stungen
stinka stinker stank stunko stunkit stunken
stjäla stjäl stal stulo stulit stulen
strida strider stred, stridde stredo stridit -
stryka stryker strök ströko strukit struken
strypa stryper strypte, ströp strypte, ströp strypt strypt
stupa strupar (stöp) stupade (stöp) stupade stupat stöpt
stå står stod stodo stått -
städja städ(j)er stadde stadde statt stadd
stöd(ja) stöd(j)er stödde stödde stött stödd
suga suger sög sögo sugit sugen
supa super söp söpo supit supen
svida svider sved svedo svidit -
svika sviker svek sveko svikit sviken
svinna svinner svann svunno svunnit svunnen
svälja sväljer svalde svalde svalt svald
svälta svälter svalt, svälte svulto svultit svulten
svär(j)a svär (svärjer) svor svuro svurit svuren
säga säger sa(de) sa(de) sagt sagd
sälja säljer sålde sålde sålt såld
sätta sätter satte satte satt satt
ta (taga) tar (tager) tog togo tagit tagen
tiga tiger teg tego tigit, tegat tegen
tjuta tjuter tjöt tjöto tjutit tjuten
tryta tryter tröt tröto trutit truten
tvinga tvingar tvang, tvingade tvungo tvungit tvungen
två tvår tvådde tvådde tvått, tvagit -
tälja (täljer) (talde) (talde) (talt) -
tämja tämjer tämde, tamde tämde, tamde tämt, tamt tämd
- tör torde torde - -
töras törs tordes tordes torts -
vara är, äro var voro varit -
varda varder vart vordo - -
veta vet visste visste vetat -
vika viker vek veko vikit viken
vilja vill, vilja ville ville velat -
vina viner ven veno vinit -
vinna vinner vann vunno vunnit vunnen
vrida vrider vred vredo vridit vriden
välja väljer valde valde valt vald
vämjas vämjes väm(j)des väm(j)des - -
vänja vänjer vande vande vant vand
växa växer växte vuxo vuxit vuxen
äta äter åt åto ätit äten
Főnévi igenév
Infinitiv
Jelen idő
Presens
Múlt idő egyes szám
Imperfekt singular
Múlt idő többes szám
Imperfekt plural
Szupinum
Supinum
Múlt idejű melléknévi igenév
Particip perfekt

websas.hu