A rövidítések jelentése - Betydelse av förkortningar

~ tilde (címszóhoz kapcsolódó fogalom helye)
ismeretlen jelentés (zárójelben latin névvel)
& et, és, valamint
Ag. Aggeus könyve
alcsd alcsalád
alo alosztály
alr alrend
Afr Afrika
Am. Amerika
Á átvitt értelemben, átvitt értelmű, más jelentést kifejező
áll állat, állattal kapcsolatos kifejezés
B Biblia
Bár. Báruk könyve
Bír. Bírák könyve
biz bizalmas kifejezés
bl.a. bland annat
Bp Budapest
Btk. Büntető törvénykönyv
c. cím(ű)
cs. család
csk csillagkép
D dél, déli irány
Dan. Dániel könyve
dvs det vill säga
Ef. Efezusiaknak írt levél
Eszt. Eszter könyve
egészségügy, orvosi
Ev. Evangélium
Ez. Ezekiel, Ezékiel
Ezd., Ezd. k. Ezdrás, Ezdrás könyve
É Észak
ét étel
f.r. fejlődési rendellenesség
foto fényképészeti kifejezés
Filem. Pál Filemonnak írt levele
Finno. Finnország, finnországi svéd nyelv
főo főosztály
főr főrend
ftb futball
Fr.o. Franciaország
Gal. Pál levele a galatákhoz
ga gazdasági kifejezés
G.o. Görögország
H hadászati, háborús, katonai
Hab. Habakuk könyve
hi vs hindu vallási kifejezés
hiv hivatal, hivatalos kifejezés
hr hangszer, zeneszerszám
I informatika, számítógépes tudomány
Ig immunglobulinum
ill. illetve
inf. infinitivus, főnévi igenév
ir irodalmi kifejezés
isk iskolai kifejezés
it ital, italfélék
Jel. Jelenések könyve
Jer. Jeremiás, Jeremiás könyve
Ján., Jn János, János evangéliuma, János levele
Jo Joel, Joel könyve
Jón. Jónás, Jónás könyve
Jud Judit
Jud k. Judit könyve
§ jogtudomány, igazságszolgáltatás
K Kelet
kty kártyajáték(ban), kártyalap
kb. körülbelül
kg kilogramm
km kilométer
Kir. Királyok könyve
Kn Kína
Kol. Kolosszeieknek írt levél
költ költészeti kifejezés
Kor. Pál korintusiaknak írt levele
Kr. e. Krisztus előtt(i)
Kr. u. Krisztus után(i)
Krón. Krónikák könyve
ks vs római katolikus vallás
ld. lásd
log logikai kifejezés
lósz. lószerszám
Lk. Lukács
m ásvány, ásványi anyag, kőzet, minerálium
M.o. Magyarország
Mak. Makkabeusok könyve
mat matematikai kifejezés
met meteorológiai kifejezés
Mk Márk
Mt Máté
Móz. Mózes
méter mk
mindkettő, mindkét mm
milliméter mond
mondás, közmondás mp
másodperc mr
műszer Náh.
Náhun könyve Neh.
Nehemiás könyve nem.
nemzetség N.o.
Németország növ
növény Ny
Nyugat o.
och O.o.
Olaszország Oro.
Oroszország oszt
osztály Oz.
Ozeás könyve P
kórokozó, patogén Péld.
Példabeszédek könyve pta
postai kifejezések pga
på grund av pl.
például Pt.
Péter, Péter apostol, Szent Péter levele Préd.
Prédikátor könyve R
régi, elavult, már nem használatos Rt.
Részvénytársaság Róm.
Rómaiaknak írt levél Rtg.
Röntgen Rut.
Ruth könyve s.
seu, sive: vagy Sam., Sám
Sámuel könyve Siral.
Siralmak könyve sp
sport, torna, testedzés ssp.
subspecies Sp.o.
Spanyolország Sthlm
Stockholm Sv.o.
Svédország Számok.
Számok könyve szd
század (időmérték) sg
szleng T
mechanika, műszaki, technika t.ex.
till exempel tex
textil, textilia, ruhanemű tb., tbc.
tuberculosis Ter.
Teremtések könyve Tim.
Pál Timóteusnak írt levele Tit.
Pál Titusznak írt levele Tób.
Tóbiás könyve tsz.
többes szám tzs
törzs ún.
úgy nevezett Ú. Sz.
Újszövetség Zak.
Zakariás könyve Zsolt.
Zsoltárok könyve v.
vagy ze
muzsika, zene Zsid.
Zsidóknak írt levél zs vs
zsidó vallási kifejezés