SVENOPUS WEBOLDAL ADATKEZELÉSI- ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁSA


Hatályos
: 2020. szeptember hó 20. napjától

I.           Bevezetés


1. A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Törvény) I. Fejezet Általános rendelkezések 1. pontjának 1.§ leszögezi, hogy „
E törvény célja a hatálya alá tartozó tárgykörökben az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák, valamint a közügyek átláthatósága a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog érvényesítésével megvalósuljon.

 

2. 2.   A törvény célkitűzésére figyelemmel fontos számunkra a Svenopus weboldal (továbbiakban: weboldal) felhasználóinak valamint tulajdonosa (továbbiakban: adatkezelő) személyes adatainak védelme, ezért elköteleztük magunkat a törvény előírásának megfelelő hatékony biztosítása mellett.


Jelen adatvédelmi tájékoztatás a fentiekre tekintettel arról ad jelentést, hogy milyen módon kezeljük és védjük a Svenopus weboldal természetes személyű felhasználóinak valamint adatkezelőjének adatait, bármely információját.II.        Adatbiztonsági intézkedések

A Törvény 14. pontjának 25.§.-ban részletesen leírt intézkedéseinek megvalósítása érdekében az alábbi módon járunk el:

(1) Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a kezelt személyes adatok megfelelő szintű biztonságának biztosítása érdekében az érintettek alapvető jogainak érvényesülését az adatkezelés által fenyegető - így különösen az érintettek különleges adatainak kezelésével járó - kockázatok mértékéhez igazodó műszaki és szervezési intézkedéseket tesz.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések kialakítása és végrehajtása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó figyelembe veszi az adatkezelés összes körülményét, így különösen a tudomány és a technológia mindenkori állását, az intézkedések megvalósításának költségeit, az adatkezelés jellegét, hatókörét és céljait, továbbá az érintettek jogainak érvényesülésére az adatkezelés által jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatokat.

(3) Az adatkezelő és tevékenységi körében az adatfeldolgozó az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésekkel biztosítja

a) az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadását,

b) az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozását,

c) az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozását,

d) az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozását,

e) azt, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,

f) azt, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére,

g) azt, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe,

h) a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozását,

i) azt, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen, valamint

j) azt, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével se lehessen megváltoztatni.

(4) A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó megfelelő műszaki megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az adatok biztonsága-, idegen természetes személyek ill. általuk alkalmazott fehasználások távoltartása érdekében az adatkezelő az alábbi alkalmazások rendszeres használatát biztosítja:

a./ Avast antivírus szoftver, amely végzi a Wifi ellenőrzését, ellenőrzi az adatkezelő által igénybevett hálózatokat ill. értesít azok biztonságáról és folyamatosan ellenőrzi az adatkezelő által üzemeltetett számítógép biztonsági beállításait;

b./ Malwarebytes antivírus szoftver, amely külön jelszavas eléréssel finomhangolható beállítások révén rendszeres napi rendszerellenőrzés útján védi az adatkezelő adatait, folyamatosan ellenőrzi az adatkezelő által meglátogatott weboldalak tartalmát;

c./ A Firefox Browser 64 bites, aktuálisan 80.0.1. verziója által opcionálisan kiválasztott Kiegésztők (Avast Online Security, Disable WebRTC, Ghostery-Adatvédelmi reklámblokkoló, Privacy Badger, Privacy Possum és uNlock Origin reklám- és követésblokkoló) révén igyekszünk hatékony adatvédelmet biztosítani az adatkezelések számára.


III. Nyilatkozat a weboldal természetes személyű felhasználói adatainak felhasználásáról

A weboldalunkon keresztül számunkra elküldött személyes adatokat a jelen adatvédelmi jelentésben vagy a weboldal vonatkozó oldalain meghatározott célokra használjuk fel.

Adatkezelő a természetes személyű felhasználó adatait a következő módon és alábbi célra használja fel:

1.   Adatkezelő napi rendszerességgel begyűjti a felhasználók által a  weboldal használata során talált és nem talált adatokat;

2.   A weboldal svéd-magyar óriás értelmező szótárat üzemeltet, melyben a felhasználók a kereső alkalmazásával svéd, illetve magyar szavak jelentéseit kutatják;

3.   A weboldalon található szolgáltatások elérhetővé tételét befelé-, illetve kifelé mutató kommunikációs kapcsolatok (továbbiakban: linkek) létesítésével biztosítjuk. Közülük a befelé mutató linkek azok, amelyek a felhasználói tevékenység során számításba jönnek. A kifelé mutató linkek más weboldali alkalmazásokra utalnak, melyeknek adatvédelmi intézkedései az adott külső weboldal adatkezelőnek hatáskörébe tartozik.

4.   A befelé mutató linkek közül egy alkalmazás (http://svenopus.hu/turista/index.html) tartalmaz 4 db jpg kiterjesztésű képfájlt, melyek közül 2 db szabad felhasználású. 2 db képfájl természetes személyek képeit ill. vízi járművek jelzéseit tartalmazza. A természetes személyek képein az egyes személyek-, ill. a vízi járműveken a jelzések felismerhetőségét árnyékolási módszerrel tettük felismerhetetlenné.

5.   A weboldal másik kettő befelé mutató linkje közül az egyik megjeleníti a felhasználók által egy adott időszakban (rendszerint egy adott napon)

a./ a weboldal keresési eredményei közül az adatbázisban talált valamennyi szócikk listáját.

A talált/keresett szavak e listában az alábbi tartalommal jelenik meg az adatkezelő előtt (megjegyzés: a lista nem teljes, csupán példa kedvéért kiragadott):

Kifejezés

Szótár

Keresések száma

Legutóbbi keresés

Påminnelse

se-hu

4

2020-09-17 22:37:56

hugga

se-hu

3

2020-09-18 08:30:38

Likgiltig

se-hu

3

2020-09-17 18:50:20

utlysa en pristävlan

se-hu

3

2020-09-17 12:56:15

E listában a Kifejezés oszlopban az adatbázisban keresett és talált szócikkek állnak. A Szótár oszlopban a keresés módja kerül feltüntetésre. A Keresések száma az adott szóra utaló keresések gyakoriságát jelzi.

A Legutóbbi keresés a keresés időpontjára utal.


Ezt a listát adatkezelő heti gyakorisággal letölti és egy belső felhasználású listába másolja át. A statisztikai gyűjteményben kizárólag a Kifejezés oszlop szavai maradnak meg, melyeket ABC-sorrendben rendez az adatkezelő. A kigyűjtött lista kizárólag statisztikai célú és soha nem kerül más természetes személyhez felhasználásra.


b./ a weboldal keresési eredményei közül az adatbázisban nem talált valamennyi szócikk listáját.

A keresett de nem talált szavak e listában az alábbi tartalommal jelenik meg az adatkezelő előtt (megjegyzés: a lista nem teljes, csupán példa kedvéért kiragadott):

 

Kifejezés

Szótár

Keresések száma

Legutóbbi keresés

IP-cím

Böngésző

förstår inte bättre

se-hu

2

2020-09-17 17:41:51

81.182.206.193

Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:80.0) Gecko/20100101 Firefox/80.0

förstår inte

se-hu

2

2020-09-17 17:44:33

81.182.206.193

Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:80.0) Gecko/20100101 Firefox/80.0

parfumera

se-hu

1

2020-09-17 21:07:53

92.254.155.125

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36

Ezt a listát adatkezelő napi gyakorisággal letölti és egy belső felhasználású listába másolja át.

A gyűjteményben kizárólag a Kifejezés oszlop szavai maradnak meg, melyeket ABC-sorrendben rendez az adatkezelő.

A kigyűjtött lista kizárólag adatkezelői  felhasználási célú és soha nem kerül más természetes személyhez felhasználásra.

A listában megjelenített IP-cím- és Böngésző oszlopokba tartozó adatok a napi felhasználás alkalmával törlésre kerülnek.

Rájuk kizárólag abban az esetben lehet szükség, ha illegális behatolás történne az adatbázisba a weboldal szoftverein keresztül és ezen adatokat a GDPR szabályai szerint alkalmazzuk.

E két adat kinyerésére szükségszerűen a saját adatvédelem tekintetében van szükség, de csak abban az esetben, ha a listában a behatolás informatikus jeleit lehet felfedezni.

Az illegális szoftveres behatolás meghiúsítása érdekében a szótár keresőjében olyan szűrő elhelyezésére került sor, amely popup-alkalmazás révén megjeleníti a szótári adatbázisban nem használatos olyan karaktereket és jeleket, amelyeket behatolási szándékkal alkalmazhatnak természetes személyek (hekker) vagy automatikus gépi kereső-kutató rendszerek.


IV.       Nyilatkozat egyéb személyes adatok nyerése és közzététele tekintetében

Kijelentjük, hogy a weboldal nem tartalmaz levelező szolgáltatást, ugyanis a szótári adatok gyűjtése során felhasználjuk az előzőekben III. részben a b./ pont szerinti nem talált szavak/kifejezések listáját.

A lista feldolgozása alkalmával nincs sem szükség, sem lehetőség a felhasználóval történő kommunikációra.

Következésképpen a weboldal üzemeltetése alkalmával nem történik sem elektronikus levelezés, sem e-mail címekhez történő hozzáférés.


V.          Nyilatkozat a cookie-k (továbbiakban: süti) alkalmazásával kapcsolatban

Általánosságban a cookie (HTTP-süti) egy olyan, betű és szám karakterekből álló kisméretű fájl, ami online eszközökre (pl. számítógép merevlemez, telefon) kerül letöltésre. Ez egy információcsomag, amit a szerver küld a webböngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra.

Amikor azonban a felhasználó a Svenopus weboldalára belép, süti nem biztosítja, hogy a Svenopus felismerje a felhasználó online eszközét. Következésképpen így Svenopus számára a felhasználóról egyedi információk nem tárolódnak el. A felhasználónak a Svenopusra történő későbbi látogatása alkalmával ezért ezeket az adatokat, egyedi információkat minden alkalommal újra ki kell választania.

A legtöbb honlap már használ ilyen sütiket. A Svenopus weboldala számára azonban a süti használatát a bejelentkezési munkamenet azonosító (PHPSESSID) hiányát tettük lehetővé. Ennek következtében, amikor felhasználó felkeresi a weboldalt, akkor a kívánt munkafolyamat csupán a Svenopus oldaláról való kijelentkezésig biztosított.

A süti mesterségesen létrehozott hiányát a Svenopus relációjában pontosan az az igény támasztja alá, mely szerint nem kívánjuk, hogy a Svenopus számára felhasználóról egyedi információ tárolódjék. Ezzel kizárjuk annak lehetőségét, hogy a felhasználó bármely adatához hozzáférés ilyen úton történhessék!


VI. Nyilatkozat egyéb, személyi adatgyűjtésre- és kezelésre alkalmas informatikai eszközök alkalmazása tekintetében

Kijelentjük, hogy a weboldal üzemeltetése során személyi adatok gyűjtésére, kezelésére, továbbítására egyébként alkalmas informatikai eszközöket nem veszünk igénybe.

E tekintetben a weboldalon nem használunk az AdSense alkalmazás köréből származó reklámokat illetve kattintások regisztrálására alkalmas eszközöket.

A weboldal nem használja a Google semmilyen statisztikai eszközét (Google Analytics merőeszköz).

A weboldal kiszolgálója (HOSTMAX Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság) a szerverére-, valamint a szerveren elhelyezett adattáblákra történő belépést felhasználónév és jelszó bevitelével valósítja meg, biztosítva ezzel, hogy az adatkezelőn kívül más természetes személy oda ne léphessen be. A belépéshez a felhasználói jelszó időszakos megváltoztatása révén is biztosítja az adattáblák biztonságát.

A weboldal kiszolgálója által használt és az alkalmazás számára felhasználásra biztosított Használati Statisztika: www.hostmax.hu nevű alkalmazás a weboldalon online mindenki számára elérhető. Ez az alkalmazás nem tartalmazza természetes személyek adatait.

A benne fellelhető adatok csupán a Látogatók aktuális összes számát adja meg havi bontásban. A felhasználók böngészői statisztikája sem alkalmas személyes adatok kinyerésére.VII.    Az adatkezelő adatai:

Adatkezelő: Svenopus*

Adatkezelő elektronikus levélcíme: svenopus@live.se

Alkalmazásnév:

Svenopus

svéd-magyar óriás értelmező szótár / svensk-ungerska jätte uppslagsbok

Alkalmazás weboldal URL: http://svenopus.hu


A weboldal szolgáltatója: HOSTMAX Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság (2013. Pomáz 1., Pf.1.)


* Az adatkezelő személyével, telephelyével kapcsolatos adatokat adatvédelmi szempontokra tekintettel ezen a helyen nem adjuk meg.

E tekintetben irányadó a Törvény II/B. fejezet 10. pontjának 25/A. §-ában, valamint a GDPR Preambuluma (28-29) pontjába foglalt, az álnevesítésre vonatkozó jogszabályi kitétel.

Amennyiben személyes kapcsolatot tart szükségesnek, a megadott elektronikus levélcím révén létesítsen kapcsolatot az adatkezelő személyével.